Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, geleverd door Hollambraz, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. Alle prijzen worden aangegeven in Euro en er geldt GEEN BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van Hollambraz zijn vrijblijvend en Hollambraz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
mail wordt overeengekomen.
3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Hollambraz. Hollambraz is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hollambraz dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4. Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door Hollambraz schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt Hollambraz zich het recht voor de aanvullingen en wijzigen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 3. Verzendkosten
7,50 verzendkosten bij verzending met PostNL
 
3. Indien u de artikelen verzekerd toegestuurd wilt krijgen kunt u dit bij uw bestelling aangeven. De kosten hiervoor worden extra in rekening gebracht. Mochten de verzendkosten om welke reden dan ook hoger uit vallen dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Bij een niet verzekerde verzending is Hollambraz niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van uw bestelling.

Artikel 4. Levering
1. Hollambraz streeft ernaar om bestellingen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling bij TNT post ter bezorging aan te bieden. Hiertoe is Hollambraz echter niet verplicht. Hollambraz kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor leveringsproblemen veroorzaakt door TNTpost / postNL. Wij zullen echter altijd proberen de bestelling middels bemiddeling bij de vervoersdienst alsnog te laten bezorgen
2. Voor het verzenden van uw bestelling rekent Hollambraz binnen en buiten Nederland vaste verzendkosten. De artikelen worden deugdelijk verpakt in speciale luchtkussenenveloppen of brievenbusdoosje bij verzending middels brievenbus. Indien u de artikelen verzekerd toegestuurd wilt krijgen kunt u dit bij uw bestelling aangeven. De kosten hiervoor worden extra in rekening gebracht. Mochten de verzendkosten om welke reden dan ook hoger uit vallen dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Bij een niet verzekerde verzending is Hollambraz niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van uw bestelling.
3. Hollambraz is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan uw zijde of derden tenzij wordt aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Hollambraz.
4. De uiterste leveringstermijn is 21 werkdagen na ontvangst van de betaling van het op de orderbevestiging vermelde totaalbedrag, behalve voor zover de vertraging niet aan Hollambraz kan worden toegerekend. Bij bestelling van door Hollambraz te leveren goederen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
5. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Hollambraz zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Hollambraz zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Hollambraz.
en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Deze afwijkingen zijn inherent aan de werkwijze van Hollambraz en zijn leveranciers en kunnen niet te allen tijde voorkomen worden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt u vooraf ingelicht. U heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.
8. Hollambraz is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van brievenbus post door TNT post

Artikel 5. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Hollambraz te ontbinden.
te sturen naar een door Hollambraz vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Hollambraz ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Hollambraz deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Hollambraz het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Hollambraz behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Hollambraz of de leverancier van het product) is beschadigd.

Artikel 6. Prijzen en Betalingen.
1.De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro s (er is geen sprake van BTW) tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Na ontvangst van de orderbevestiging dient u het totaalbedrag van de bestelling over te maken naar rekening: NL39INGB0663504732 (ing), t.n.v. Hollambraz te Berghem o.v.v. uw ordernummer. Het niet vermelden van het ordernummer kan vertraging in de levering betekenen. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Hollambraz
4. Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) werkdagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Hollambraz gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
6. Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering.

Artikel 7.Garantie bepalingen
1. Hollambraz garandeert de kwaliteit van elk geleverd artikel en staat in voor een goede service.
2. Er wordt van de koper verwacht de bestelling binnen de 24 uren na levering te controleren en eventuele gebreken mede te delen per mail. In overleg met Hollambraz zal er gekeken worden naar een passende oplossing.
3. Ieder recht op garantie vervalt indien:
Zonder toestemming van Hollambraz wijzigingen aan de geleverde artikelen zijn aangebracht.
Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde artikel.

4.Hoewel onze cremes met de grootste zorg zijn bereid en getest is het helaas niet te voorkomen dat er wellicht toch een allergische reaktie kan optreden van een de gebruikte ingrediënten. Sommige mensen zijn nu eenmaal gevoeliger dan andere.
Hollambraz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van onze producten mits grove nataltigheid kan worden aangetoond.

Artikel 8: Copyright/Auteursrechten
Op alle afbeeldingen en teksten op de site van Hollambraz berusten auteursrechten. Overname in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Artikel 9: Allergische reakties

Hoewel onze producten met de grootste zorg zijn bereid en getest is het helaas niet te
voorkomen dat er wellicht toch een allergische reaktie kan optreden van een de gebruikte ingrediënten. Sommige mensen zijn nu eenmaal gevoeliger dan andere.

Test daarom eerst een beetje alvorens het product volledig te gebruiken . Het gebruik is verder voor eigen risico.